Warszawa, dnia 17 grudnia 2020 roku

Multibud Investment W.Ciurzyński S.A.
Ul. Wytworna 5
02-654 Warszawa

 

Sz.P. Wojciech Ciurzyński
Akcjonariusz Multibud Investment W.Ciurzyński S.A.

 

CZWARTE WEZWANIE DO ZWORTU AKCJI W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ

Działając w imieniu Multibud Investment W.Ciurzyński S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wytwornej 5, 02-654 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , KRS 0000548025, posiadającą NIP 5213691255, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2019R. POZ. 1798;zm: Dz.U. z 2020 roku poz. 288 i poz. 875) wzywam Pana jako akcjonariusza Multibud Investment W.Ciurzyński S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca grudnia 2020 roku.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Millennium Dom Maklerski S.A., wybrany uchwałą Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie od dnia pierwszego wezwania;
 2. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływana walnego zgromadzenia spółki
 3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
 4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
 5. Po dniu 31 marca 2021 roku wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
 6. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywana przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe do dnia 31 marca 2026 roku

Z poważaniem,

Marcin Ciurzyński

Wiceprezes Zarządu Multibud Investemt W.Ciurzyński S.A.Warszawa, dnia 29 listopada 2020 roku

Multibud Investment W.Ciurzyński S.A.
Ul. Wytworna 5
02-654 Warszawa

 

Sz.P. Wojciech Ciurzyński
Akcjonariusz Multibud Investment W.Ciurzyński S.A.

 

TRZECIE WEZWANIE DO ZWORTU AKCJI W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ

Działając w imieniu Multibud Investment W.Ciurzyński S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wytwornej 5, 02-654 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , KRS 0000548025, posiadającą NIP 5213691255, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2019R. POZ. 1798;zm: Dz.U. z 2020 roku poz. 288 i poz. 875) wzywam Pana jako akcjonariusza Multibud Investment W.Ciurzyński S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca grudnia 2020 roku.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Millennium Dom Maklerski S.A., wybrany uchwałą Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie od dnia pierwszego wezwania;
 2. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływana walnego zgromadzenia spółki
 3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
 4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
 5. Po dniu 31 marca 2021 roku wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
 6. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywana przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe do dnia 31 marca 2026 roku

Z poważaniem,

Marcin Ciurzyński

Wiceprezes Zarządu Multibud Investemt W.Ciurzyński S.A.DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Multibud Investment W.Ciurzyński S.A dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Multibud Investment W.Ciurzyński S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 29 października 2020 r. w biurze Spółki pod adresem ul. Wytworna 5, 02-654 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.